1/1/0001

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAM THỊNH TÂY

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân xã Cam Thịnh Tây

Chịu trách nhiệm chính:

Ông ................... Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.camtthinhtay.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

camthinhtay.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

058.3527610 - 058.3527611